Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chuyển hoá Phong Thủy

Vận khí phong thủy có thể bị thay đổi trong nhiều trườnghợp. Khi gặp vận khí không may mắn, chuyển hoá phong thủy để tái tạo hoà hợp cho hạnh phúc gia đình là điều cần thiết.

Chuyển hoá Phong Thủy được tiến hành theo nhiều bước tiến như sau:

  •  Đo đạc theo la bàn
  • Nghiên cứu khí trường chung quanh cơ sở
  • Giám nghiệm Phong Thủy bên trong cơ sở và sự luân lưu của khí trường
  • Thảo luận việc chuyển hoá khả thi với chủ nhân

Đôi khi, việc nghiên cứu và bàn thảo việc chuyển hoá cần đến khoản thời gian 2 giờ.

Chuyển hoá Phong Thủy cũng có thể được thực hiện cho cơ sở ngoài Colorado. Xin tiếp xúc với Phong Thủy Tân Tiến (Advanced Fengshui) để biết thêm chi tiết trong vấn đề này.