Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chuyên gia

Năm 1962, tôi rất may mắn được gặp gở Địa lý Phong Thủy sư trốn thoát khỏi Thượng Hải đến vùng Đông  Nam  Á vào khoảng năm 1952 là Fenning Cheng. Trong cơ duyên đặc biệt, tôi được nhận làm truyền nhân duy nhất.  Sau  3  năm học hỏi với Ông, tôi được làm việc bán thời gian chung với Ông cho đến năm  1974  là lúc Ông  qua  đời , thọ trên 84 tuổi.

Sau thời gian định cư tại Hoa Kỳ, vào năm  1996, tôi bắt đầu khảo cứu trở lại để tìm hiểu sâu xa hơn khoa Phong Thủy.  Trong quá trình nghiên cứu, với kiến thức khoa học sẵn có, tôi đã khám phá ra được những yếu tính khoa học trong Phong Thủy Cổ Điển, và sáng tạo kỷ thuật tân tiến cho khoa Phong Thủy mà vẫn bảo tồn được học thuật cổ điển vi diệu này.  Advanced Fengshui (Phong Thủy Tân Tiến) từ đó được sáng lập.